Mentorskap

Hur bra fungerar ditt företag? Hur skulle det kunna fungera bättre via små justeringar?

Nu erbjuds ett koncept för mentorskap som hjälper dig att identifiera kortsiktiga och långsiktiga mål i ditt företag samt vilka strategiska vägval du kan behöva göra för att uppnå målen. 

En företagsanalys görs för att få en bild av nuläget i företaget och ligger till grund för mentorskapet. Företagsanalysen visar vad som fungerar bra respektive vad som kan fungera bättre i verksamheten och var det finns potential till lönsamhetsförbättringar både på intäktssidan och kostnadssidan. 

Mentorskapets omfattning är ett år och följande fem områden kommer analyseras, Produktion, Marknad, Ledarskap, Ekonomi och Strategi (se gärna kortfilmer nedan som beskriver respektive område). 


Arbetet genomförs under fyra fysiska halvdagsmöten (digitalt möte vid behov) som dokumenteras och följs upp till nästkommande möte (mentorn är aktiv och vägleder dig även mellan träffarna). Dokumentationen summeras i en strategisk plan i slutet av mentorskapet och ligger till grund för utvecklingen av ditt företag


Kortfilmer på Youtube som producerats av SLU:


Kontakta undertecknad för mer information.

Mvh Johan Sjöblom Välkommen att anlita LÖNSAMT LANTBRUK!